IT Governance

Een goede besturing van vraag en aanbod is noodzakelijk om de potentie van IT ten dienste te stellen van uw organisatiedoelen. IT Governance en regie zijn hierbij sleutelwoorden. Highberg kan u helpen met het beoordelen, inrichten en op tijdelijke basis uitvoeren van uw regie op IT.

Heldere structuren en processen stellen medewerkers, afdelingen en leveranciers in staat verantwoordelijkheid te dragen en een herkenbare organisatiebijdrage te leveren. Highberg helpt bij deze inrichting en regievoering passend bij uw cultuur en de dynamiek in en rond uw organisatie.

Highberg kent de standaarden en regiemodellen én uw context. Wij verwerken deze kennis in een bij u passende aanpak en organisatieontwerp. Passend omdat deze aansluit op uw cultuur en dynamiek en omdat het bijdraagt aan uw organisatiedoelstellingen.

Anne van Esch
Anne van Esch

Neem contact op

Placeholder text

Wij zorgen hierbij voor focus op de belangrijke thema’s van uw regieorganisatie: op basis van een visie op de toekomst de juiste elementen inzetten die op korte termijn tot zichtbare verbetering leiden. Dit brengt focus in de uitvoering en levert uw organisatie snelle resultaten.

Onze aanpak maakt het mogelijk mee te bewegen met de kortcyclische dynamiek die een wendbare organisatie vraagt. Wij begrijpen de belangen en vertalen deze naar een gedragen governance. Als de ervaring van Highberg wordt ingezet, werkt uw organisatie aan haalbare trajecten die tot resultaat komen.

Wij onderscheiden ons door te kijken naar het geheel aan IT diensten en leveranciers en de besturing richten op de samenhang van de onderdelen. Ons uitgangspunt is dat U integrale dienstverlening levert aan uw organisatie, uw klant wordt voorzien in haar behoefte en professionele dienstverlening ervaart waarbij zij niet wordt geconfronteerd met de variatie in diensten, contracten en leveranciers. De regie is hiermee volledig gericht op de bijdrage voor uw organisatiedoelstellingen en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Een goed geregisseerd samenspel tussen vraag en aanbod waarborgt dat de levering bestuurt wordt met oog op de vraag en voorkomt dat externe leveranciers positieve rapportages leveren waarbij de gebruikers ontevreden zijn.

Voorbeelden van dienstverlening die Highberg voor u kan leveren zijn:

  • Beoordeling van uw bestaande regieorganisatie en governancestructuur op de mate waarin deze de organisatiedoelstellingen ondersteunen. Highberg levert hierbij pragmatisch advies op maat of en hoe deze resultaten kunnen worden verbeterd.
  • Highberg kan de inrichting of verbetering van de regieorganisatie begeleiden. Wij kunnen uw medewerkers coachen bij het invullen van de regierol of kunnen deze tijdelijk invullen.
  • Vanuit onze expertise en ervaring kunnen wij regieproducten zoals SLA’s, rapportages, contracten, en procesbeschrijvingen effectief reviewen, opstellen en implementeren.
placeholder

Een Highberg klantverhaal

Highberg herijkt Business Case Hansken voor de Politie organisatie

Highberg (voorheen VKA) voert Quickscan uit naar het huidige gebruik en implementatie van Hansken.

Highberg IT quickscan

De IT quickscan van Highberg geeft u inzicht in de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT. Daarnaast geeft de IT quickscan een beeld hoe de IT er uit zou moeten zien om maximaal bij te dragen aan de business doelstellingen, inclusief een stappenplan hoe dit toekomstbeeld bereikt kan worden.

Highberg voert de quickscan uit door vanuit drie perspectieven naar uw IT te kijken:

  • Strategische kaders: zoals de organisatiestrategie, IT-doelstellingen, beleid en relevante wet- en regelgeving.
  • Huidige IT: infrastructuur, applicaties, organisatie, tooling, processen, contracten en SLA’s.
  • Relevante IT ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de toekomstige IT voor uw organisatie: zoals digitale transformatie, mobility, cloud, big data, analytics en security/privacy.

Onze aanpak is een analyse van uw IT op basis van documenten en gesprekken. Hierbij houden wij rekening met specifieke vragen of aandachtspunten vanuit uw organisatie. Het eerste resultaat is een overzicht van de sterkten, zwakten en risico’s van uw IT, gebaseerd op de drie genoemde perspectieven. Daarna geven wij een beeld hoe de IT van uw organisatie er op hoofdlijnen uit zou kunnen zien in de situatie dat de risico’s gemitigeerd zijn en de zwakten zo veel mogelijk geëlimineerd zijn. Wij geven ook een globaal stappenplan hoe uw organisatie dit toekomstbeeld kan bereiken.

Highberg voert de analyse uit in de vorm van een quickscan: in korte doorlooptijd (maximaal enkele weken) en tegen beperkte kosten (fixed price). Dit doen wij op basis van onze ruime ervaring met IT-organisaties en IT-dienstverlening. De aanpak is generiek en heeft zich bewezen voor IT-dienstverlening binnen zeer verschillende organisaties (onze referenties zijn bijvoorbeeld overheden, drukkerijen, advocatenkantoren, fashion industrie en industriële productie). Binnen de generieke aanpak houden wij altijd rekening met de specifieke kenmerken van uw sector en uw organisatie.

Het resultaat van de IT quickscan stelt u in staat om besluiten te nemen over concrete stappen om uw IT optimaal in te richten om aan te sluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen. En daarmee gericht te werken aan het reduceren van risico’s en zwakten.

Interesse in de Highberg IT quickscan? Neem dan contact met ons op!

Placeholder text

Highberg Volwassenheidsscan IT-processen

De Highberg volwassenheidsscan is een scan en meetinstrument, gebaseerd op de frameworks Cobit v5, ITIL v3, ASL2 en het Norea normenkader voor risicobeheersing van IT diensten. Met de scan kan op snelle, transparante en herhaalbare manier worden geanalyseerd waar de sterke punten, zwaktes en kansen liggen in de procesinrichting en besturing van de IT (regie)organisatie. Het resultaat is een overzicht van de domeinen waar de organisatie de effectiviteit en efficiëntie van de IT kan vergroten en hoe deze winst te realiseren is.

De scores van de scan geven een heldere indicatie welke aspecten van de processen op orde zijn en welke zodanig zijn dat hieruit risico’s ontstaan voor de organisatie. Highberg levert bij de scan standaard een advies ten aanzien van de belangrijkste restrisico’s en op welke wijze deze kunnen worden weggenomen. Wij bieden ook de mogelijkheid om samen met de organisatie te kijken naar een voor de organisatie gewenst groeipad, op basis van ambities, realisme, situationele aspecten en voor de organisatie belangrijkste zorgen en risico’s.

Interesse in de Highberg Volwassenheidsscan? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde insights

Gerelateerde capability

divider