Privacy statement

Om u zo efficiënt en effectief mogelijk van de benodigde diensten te voorzien, verwerkt Highberg uw persoonsgegevens.

Waarom heeft Highberg een privacyverklaring?
Highberg hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring hebben we voor u opgesomd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hier kunt u lezen welke persoonsgegevens we van u verwerken, met welk doel, hoelang we uw gegevens bewaren, aan wie we uw gegevens verstrekken en welke invloed u hierop kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over een persoon gaan of die naar een persoon te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan een naam, een adres, een geboortedatum, een telefoonnummer en een e-mailadres. We verkrijgen dit soort gegevens van u wanneer u bijvoorbeeld een formulier invult of een e-mail stuurt. In sommige gevallen verstrekt u ons ook persoonsgegevens wanneer u de website van Highberg bezoekt, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres of een cookie.

Wanneer u of een derde partij, zoals uw werkgever, uw persoonsgegevens met Highberg deelt, zullen we deze verwerken. Een verwerking van persoonsgegevens omvat onder andere: het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en in sommige gevallen overdragen van de persoonsgegevens.

Op welke gegevens is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Highberg verwerkt in het kader van deze website en in het kader van de diensten die we leveren. Voor de gegevens die Highberg verwerkt van haar werknemers, trainees of medewerkers hebben we een andere privacyverklaring.

Wiens persoonsgegevens verwerkt Highberg?
We kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie we contact hebben of die deze website bezoeken, waaronder sollicitanten, contactpersonen van onze (potentiële) klanten, (potentiële) zakelijke partners en (potentiële) leveranciers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De partij die verantwoordelijk voor is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Highberg B.V., gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 201 in Amsterdam. De verwerkingsverantwoordelijke beslist over het al dan niet verwerken, het doel en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Highberg verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de volgende activiteiten:

Websitebezoek

 • Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies.
 • Doel: We analyseren het gebruik van de website om deze te optimaliseren voor bezoekers. Daarnaast gebruiken we de analyse om onze advertentiestrategie te bepalen. Deze strategie baseren we op informatie die we hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technieken over uw gebruik van de Highberg-website, sociale media, blogs en podcasts. Ten slotte verzamelen we gegevens om onze producten en diensten (inclusief via onze website) te verbeteren of om (technische) problemen op te lossen die zich voordoen tijdens het gebruik van de website of onze diensten.
 • Bij inschrijving voor de nieuwsbrief verzamelen we uw naam, organisatienaam en e-mailadres.
 • Doel: We informeren u over onze diensten en andere activiteiten.
 • Bij contact over producten of diensten van Highberg verzamelen we uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens
 • Doel: We voorzien u van de juiste producten en/of diensten en nemen contact met u op indien nodig.
 • Bij inschrijving voor evenementen verzamelen we uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens.
 • Doel: We verwerken uw inschrijving en nemen contact met u op indien nodig.


Persoonlijk contact

 • Bij telefonisch contact, contact via de website, formulieren, e-mail of sociale media verzamelen we persoonsgegevens afhankelijk van het type informatie dat u ons verstrekt.

Doel: We beantwoorden uw vragen, doen u aanbiedingen, of verbeteren de kwaliteit van onze diensten. De gegevens die u ons per e-mail stuurt, bewaren we zo lang als nodig is voor het volledig beantwoorden en afhandelen van de e-mail.

Sollicitaties

 • Bij het invullen van het sollicitatieformulier en het versturen van sollicitatiegegevens per e-mail, verzamelen we naam en adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV en een eventuele motivatie.
 • Doel: We gebruiken deze informatie om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met een of meer (potentiële) klanten en/of relaties.

De verstrekking van uw gegevens aan (potentiële) klanten/relaties gebeurt altijd met uw toestemming. We bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij we uw gegevens langer mogen bewaren met uw uitdrukkelijke toestemming voor toekomstige vacatures.

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Als we uw gegevens voor andere (nauw gerelateerde) doeleinden willen gebruiken, zullen we u daarover informeren en nemen we de nodige maatregelen.

Hoe behandelt Highberg uw persoonsgegevens?
Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk.

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden
In de volgende situaties geven we uw persoonsgegevens door aan derden, waaronder (potentiële) klanten:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegeven.
 • Highberg kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op grond van wet- of regelgeving, een beslissing van een bevoegde rechtbank, of in geval van fraude of misbruik. Als dat het geval is, zal Highberg hieraan medewerking verlenen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Highberg zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de EER, tenzij hiervoor een modelovereenkomst is gesloten of als u een verklaring heeft ondertekend waarin u instemt met de overdracht.

We hebben een modelovereenkomst afgesloten met de volgende partijen buiten de EER:

 • LinkedIn
 • Google Analytics (Californië, Verenigde Staten)

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Highberg uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u bepaalde rechten volgens de geldende wet- en regelgeving. Deze worden hieronder toegelicht.

Recht op inzage in uw persoonsgegevens
Wilt u precies weten welke persoonsgegevens we van u verwerken? Dan kunt u gebruikmaken van uw recht op inzage.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn verwerkt, bijvoorbeeld bij verouderde adresgegevens.

Recht op gegevenswissing
U heeft ook het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we (mogelijk) wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Het recht op beperking betekent dat we (tijdelijk) niet zijn toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken en te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel, of als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Highberg als u vermoedt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor naleving van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Als u ons zelf uw persoonsgegevens heeft verstrekt en deze verwerking is gebaseerd op uw (expliciete) toestemming of op basis van een overeenkomst, dan heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat wij uw gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u zullen verstrekken als u daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens of stuur ons een brief met uw naam, adres en telefoonnummer. We zullen binnen één maand op uw verzoek reageren.

We kunnen u vragen een identiteitsbewijs te verstrekken, zodat we kunnen verifiëren of we de persoonsgegevens van de juiste persoon verstrekken of verwijderen.

Als u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring door ons niet of onvoldoende worden nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De contactgegevens van de AP zijn:

Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag
088 - 1805 250

Contact
Als u van deze rechten gebruik wilt maken, of als u andere vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Highberg
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
+31(0) 204 080 860
privacy@highberg.com

divider