Lees verder

Highberg Raamovereenkomsten

placeholder

We zijn trots dat ruim 100 overheidsorganisaties Highberg via tientallen Europese aanbestedingen hebben geselecteerd als preferred supplier voor strategisch advies over digitale transformatie, organisatieadvies, inzet van ICT-professionals, interim-management, cyber security of audit diensten. Jaarlijks voeren wij ca. 400 adviesopdrachten uit voor deze organisaties. Zij waarderen onze inzet al vele jaren met een ruime 8 (in 2023: 8,6).

Neem gerust contact op met onze partner Berthold Konijn (berthold.konijn@highberg.com) als u meer wil weten over onze raamovereenkomsten.

Highberg is Preferred supplier voor:

Agentschap Generale Thesauri

Agentschap SZW

Agentschap Telecom (AT)

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Belastingdienst

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)

Centraal Planbureau (CPB)

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

College voor Toetsing en Examens (CvTE)

Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Dienst Justid

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Dienst Justis (Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing Integriteit Screening)

Dienst Publiek en Communicatie

Dienst Terugkeer& Vertrek (DT&V)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Den Haag

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Doc-Direkt

Domein Roerende Zaken (DRZ)

Eenheid Secretariaten Tuchtcolleges en Toetsingscommissies (ESTT)

Erfgoedinspectie

Expertise unit Sociale Stabiliteit (ESS)

FMHaaglanden

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Gezondheidsraad (GR)

Het Waterschapshuis

Hoge Raad

Hoogheemraadschap van Delfland

Huurcommissie

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (IOE)

Inspectie SZW

Inspectie van de Onderwijs (IvhO)

Inspectie Veiligheid en Justitie

Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd (IGJ)

Jeugdautoriteit (JA)

Justitiële ICT Organisatie (JIO)

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

KVK (Kamer van Koophandel)

Logius

Ministerie van Algemene Zaken (Min AZ)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)

Ministerie van Defensie (DEF)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Financiën (Min Fin)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)

Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en Visserij (LNV)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Nationaal Archief (NA)

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Nationale Politie

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

NL-Sportraad

Openbaar Ministerie

P-Direkt

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

ProRail

Raad voor Cultuur (RvC)

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB)

Rijksacademie voor Financiën en Bedrijfsvoering (RAFEB)

Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Rijkswaterstaat (RWS)

Sanquin

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Schiphol

Shared Service Center Campus (SSC-Campus)

Shared Service Center ICT (SSC-ICT)

Shared Service Center Zuid-Limburg

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Staatsbosbeheer (SBB)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SURF

TU Delft

Tweede Kamer

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Rijnland

Waterschap Schieland & Krimpenerwaard

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)

Highberg klantverhalen

divider