Wat is het effect van een vitaliteitsprogramma?

Vitaliteit is een thema dat binnen veel organisaties leeft en waar aardig wat geld in wordt geïnvesteerd. Echter, de opbrengsten zijn niet altijd inzichtelijk. Deze situatie speelde ook bij onze klant, een financiële dienstverlener. AnalitiQs werd gevraagd om de effecten van een vitaliteitsprogramma pilot in kaart te brengen zodat een gefundeerde keuze gemaakt kon worden om de pilot op te schalen of het bij een pilot te houden. AnalitiQs werd tijdig aangehaakt en zo kon een nulmeting vooraf en een effectmeting achteraf worden uitgevoerd. Zijn de medewerkers vitaler geworden?

placeholder

Situatie

De financiële dienstverlener wil rond en tijdens het werk vitaliteit stimuleren, om op deze manier bij te dragen aan een gezond en energieker leven van de medewerkers. Om de medewerkers te stimuleren is de dienstverlener een pilot voor een vitaliteitsprogramma gestart waar medewerkers vrijwillig aan konden deelnemen.

Dit programma is gericht op minder langdurig zitten, meer bewegen, vaker sporten, gezonder eten, beter slapen en minder stress. Het uiteindelijke doel hiervan is om rondom vitaliteit de kennis te vergroten, meer bewustwording te creëren, doelen te stellen, veranderbereidheid te vergroten, en daarmee uiteindelijk verschillende KPI’s te verbeteren (zoals bevlogenheid en eNPS).

AnalitiQs heeft een ROI Analyse (return on investment) uitgevoerd om de effecten van het vitaliteitsprogramma te meten, zodat de financiële dienstverlener een onderbouwde beslissing kon nemen om het vitaliteitsprogramma uit te rollen voor de gehele organisatie, of niet.

Aanpak

De pilot voor het vitaliteitsprogramma heeft plaatsgevonden in één afdeling binnen de organisatie, onder 227 medewerkers. Voorafgaand aan de pilot heeft Highberg een nulmeting verricht om de ’beginstand’ te meten. In de nulmeting zijn via een kwantitatieve vragenlijst twintig vragen gesteld over vitaliteitsonderwerpen (zoals kennis en gedrag) en verschillende constructen om KPI’s te meten (bijvoorbeeld bevlogenheid en eNPS).

Vervolgens zijn de medewerkers aan de slag gegaan met het vitaliteitsprogramma bestaande uit zaken als zelf-monitoring met een activity tracker** (dit meet het aantal voetstappen, actieve tijd gedurende een dag, Kcal-verbruik, afgelegde afstand, of het persoonlijke beweegdoel is bereikt, en duur en kwaliteit van de nachtrust). Daarnaast volgden de deelnemers workshops, training en coaching op de onderwerpen langdurig zitten, meer bewegen, vaker sporten, gezonder eten, beter slapen en minder stress.

Na de pilot heeft Highberg door middel van een effectmeting de opbrengsten van het programma geanalyseerd. Dit is wederom via een kwantitatieve vragenlijst gebeurd.

Om uit te sluiten dat verschillen in de nulmeting en effectmeting werden veroorzaakt door factoren buiten het vitaliteitsprogramma, is er naast de pilotgroep (groep die heeft deelgenomen aan het vitaliteitsprogramma) ook een controlegroep gebruikt. Deze controlegroep had uiteraard niet deelgenomen aan het vitaliteitsprogramma.

Voor het analyseren van de effecten van het vitaliteitsprogramma, is op basis van significantietoetsen bekeken of er een verschil is tussen de vitaliteit en andere KPI’s vóór en na het programma. Uiteraard is er ook gekeken of er verschil is tussen de deelnemers van het programma (pilotgroep) en de niet-deelnemers (controlegroep). Hierbij is per KPI de analyse tweemaal uitgevoerd, zowel ‘hart-op-hart’ als voor alle respondenten. Hart-op-hart betekent dat alleen de medewerkers worden meegenomen die zowel aan de nulmeting als aan de effectmeting hebben deelgenomen. Analyses met alle respondenten houdt in dat alle respondenten worden meegenomen, dus ook de respondenten die alleen aan de nulmeting of effectmeting hebben deelgenomen.

placeholder

Resultaat

De ROI analyse voor deze organisatie heeft inzichtelijk gemaakt dat op korte termijn het vitaliteitsprogramma twee doelen heeft gehaald (bevlogenheid en herstel na werk, gemarkeerd met een dubbel vinkje), twee doelen niet (eNPS en stress), en de overige doelen enigszins (gemarkeerd met een enkel vinkje).

Een doel was behaald wanneer de deelnemers én een significante verbetering lieten zien na het vitaliteitsprogramma, én niet-deelnemers geen verbetering lieten zien na het vitaliteitsprogramma, én de deelnemers na het programma significant betere resultaten hadden dan de niet-deelnemers. Een doel was enigszins behaald wanneer aan de eerste of derde voorwaarde werd voldaan.

  • De ROI analyse heeft inzichtelijk gemaakt wat het vitaliteitsprogramma op korte termijn heeft opgeleverd. Aangezien de opbrengsten onder de gewenste verwachtingen lagen, heeft de organisatie besloten dat het rendement niet opweegt tegen de investering. Op basis van de inzichten is er zodoende geen vervolg gegeven aan het programma.

*Waarde medewerker is een construct gebaseerd op 4 vragen die de manager over de medewerkers heeft ingevuld.

HR Manager

''Highberg heeft ongevraagd een extra stap gezet door niet alleen de hart-op-hart analyse weer te geven, maar ook die van alle respondenten. Super! Ook werd er meegedacht tijdens het opstellen van de vragenlijst. Daarnaast vond ik het sterk dat ze privacy hoog in het vaandel hebben. Het eindrapport zat goed in elkaar en het was prettig dat de resultaten face-to-face nader werden toegelicht.''

placeholder

Meer weten?

Neem gerust contact op!

Related insights

divider