Ook cloudregie is maatwerk

Door: Cleo van Engelen

Helaas, weer geen ‘one size fits all’ oplossing. Ook niet als het gaat om de inrichting van cloudregie. Deze blog gaat verder in op de stelling dat je cloudregie ‘er niet zomaar bij kunt doen’, maar dat hier een maatwerk oplossing voor nodig is binnen jouw regieorganisatie. Maar waarom dan geen standaard oplossing? Want cloudtechnologie is toch al behoorlijk volwassen? En bijna geen organisatie kan (of wil) nog zonder. En de leverancier levert die technologie toch meestal als standaard dienstverlening? En de meeste organisaties hebben toch al een regieorganisatie ingericht? Ondanks al deze signalen betekent de inpassing van cloud flink wat voor de regievoering. Hier is nog steeds maatwerk nodig.

Maatwerk in Cloudregie: Geen 'One Size Fits All

Belangrijkste reden voor het feit dat maatwerk nodig is, ligt in het feit dat regievoering over de cloud boven op jouw bestaande regievoering komt. Cloud is een disruptieve technologie die zowel impact heeft op de wijze waarop de bestaande organisatie werkt, als een technologie die extra capaciteiten en kennis van diezelfde organisatie vraagt om het te kunnen gebruiken en besturen. De verandering die cloud teweegbrengt is dus niet af te bakenen tot alleen de IT-organisatie, maar is breder dan dat. Het raakt de primaire processen van de hele organisatie, de wijze waarop zij hun werk (kunnen) doen en de wijze waarop IT wordt gebruikt.

Waarom is cloudregie dan maatwerk?

Omdat de regievoering over cloud niet zomaar kan worden gezien als het ‘toevoegen’ van een leverancier aan de bestaande IT-regieorganisatie, gezien de disruptieve aard van de cloud. Tegelijk is vanaf nul beginnen met regievoering over de cloud niet nodig en ook niet wenselijk, omdat er al regie is ingericht op IT. Je zult de regievoering over de cloud moeten inpassen in (of: toevoegen aan) je bestaande organisatie, gebruik makend van de bestaande mensen en middelen en die aanvullen daar waar nodig.

Het inrichten van regievoering op de cloud vraagt van een regieorganisatie twee dingen. Enerzijds specialistische kennis van de technologie. Anderzijds zijn er (nieuwe) capaciteiten nodig om gebruik te maken en regie te voeren over deze nieuwe technologie (lees hierover ook de whitepaper: Cloudregie en het Cloud Governance Framework). Meer specifiek vraag dit dus om extra cloud kennis en capaciteiten aan de business kant (adoptie, vraagsturing, cultuurverandering), aan de kaderstellende kant en aan de leverende kant (kostenbeheersing, architectuur, beveiliging, integratie). De mate waarin deze kennis en capaciteiten beschikbaar zijn binnen de organisatie is bepalend voor de wijze van inrichten van cloudregie. Ook is de bestaande positionering en werkwijze van de huidige regieorganisatie bepalend (er was immers al geen ‘one size fits all’ regiemodel).

Regievoering heeft als doelstelling om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Mijn stelling is dat een leverancier van cloudtechnologie niet kan worden gezien als een ‘gewone’ leverancier (aanbod) en de samenwerking met de business moet worden geïntensiveerd (vraag). De juiste besturing van en regievoering over cloud zal daarom een wijziging en soms uitbreiding van de bestaande regieorganisatie vragen. Alleen op die wijze kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de cloud.

Meer weten?

Is jouw organisatie klaar om aan de slag te gaan met cloudregie? Neem dan contact op met Cleo van Engelen. 

Gerelateerde insights

divider