Agile MSP: grip op de verandering

Door Ed van Doorn

Darwin constateerde dit 200 jaar geleden al: niet de sterkste of de slimste maar de meest wendbare overleeft. In tijden van disruptieve technologieën en veranderende bedrijfsmodellen vergen complexe –en langdurige- veranderingen een wendbaarder soort besturing.

Is Agile Programmamanagement dan de oplossing voor ‘grip’ op deze veranderingen?

Agile MSP: grip op de verandering

Agile

Één van de kernelementen van Agile werken is het vroegtijdig leveren van die resultaten die de meeste waarde toevoegen. Vanuit het veranderperspectief van de opdrachtgever worden de wensen uit de organisatie vertaald naar tastbare resultaten, welke binnen een ontwikkelteam kortcyclisch ontwikkeld worden.

Ieder ontwikkelteam (IT) is multidisciplinair en heeft een zogenaamde Scrum Master (supply) en een Product Owner (demand). Door deze nauwe samenwerking binnen dit team worden vraag & aanbod maximaal verbonden. De Scrum Master zorgt ervoor dat het team optimaal kan bouwen aan resultaten en de Product Owner vertaalt de behoefte vanuit de lijnorganisatie naar gewenste functionaliteiten. Tevens bepaalt deze Product Owner vanuit de productvisie welke onderdelen het belangrijkste zijn en waar dus als eerste aan gewerkt gaat worden.

Kortcyclisch realiseren betekent dat teams werken in vaste momenten van producten leveren die echt ‘af’ zijn en waarde toevoegen. Door deze resultaten direct in gebruik te nemen komen eventuele aannames snel naar voren en ontstaat de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Tevens is de feedback van klanten en gebruikers bruikbaar om deze resultaten te verfijnen en daarmee de uiteindelijke acceptatie van de te leveren resultaten bevorderen.

Programmabesturing

Programmamanagement volgens Managing Successful Programmes (MSP) is een bewezen ‘best practice’ om vanuit een heldere visie (verander-)doelstellingen te realiseren en te borgen binnen de lijnorganisatie. Zeker wanneer een dergelijke verandering een substantiële ICT-component bevat, is programmasturing nodig om grip te houden op samenhangende resultaten en doelstellingen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvol programma is dat de directeuren uit de sponsorgroep de juiste (bedrijfs-)verandermanagers uit hun organisatie-onderdelen (divisies) benoemen die –samen met hun medewerkers- cruciaal zijn voor het slagen van de beoogde verandering.

Een bekende valkuil van programmamanagers is echter dat zij veelal focussen op het leveren van projectresultaat, maar het creëren van draagvlak bij de lijnorganisatie onvoldoende aandacht geniet.

Agile programmamanagement

Grip op verandering met Agile Programmamanagement!

Het doelgerichte, richtinggevende karakter van Programmamanagement (MSP) leent zich –naar onze mening/ervaring- uitstekend voor de combinatie met wendbare waardegestuurde filosofieën als Agile!

Niet alleen om daarmee in te kunnen spelen op veranderende omgevingen, maar zeker ook om tegelijkertijd via de nauwe samenwerking binnen Scrum de afstand tussen voortbrengingsprojecten en lijnorganisatie te verkleinen. Een goede Programmamanager heeft niet alleen de focus op de resultaatgerichte projecten, maar zorgt met zachte vaardigheden en gerichte communicatie- voor draagvlak en acceptatie van de resultaten binnen de veranderende lijnorganisatie.

Dus: “zonder agile programmamanagement geen grip op wendbare verandering!”

Agile Programmamanagement: “Bij het iteratief verbinden van projecten en lijnactiviteiten worden de grootste voordelen stapsgewijs en zo vroeg mogelijk in het traject gerealiseerd. Door de focus op doelstellingen en deze periodiek te herijken ontstaat de mogelijkheid om als organisatie écht wendbaar te worden en te blijven, ook tijdens langdurige verandertrajecten!

divider